Informácie ku krúžkovej činnosti.

Milé deti, vážení rodičia,
Dňa 7. 10. 2020 začína v Centre voľného času Čadca záujmová činnosť. Pred zahájením výchovno-vzdelávacieho procesu Vás prosíme o rešpektovanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zároveň Vás chceme informovať o opatreniach v rámci záujmovej činnosti v CVČ. Záujmová činnosť sa začne podľa rozvrhu hodín jednotlivých krúžkov. Je na zvážení rodičov, či v aktuálnej situácii budú deti krúžky navštevovať. Členstvo v krúžkoch je dobrovoľné. Informácie o termínoch krúžku Vám dajú vedúci jednotlivých záujmových útvarov. Prosíme všetkých, ktorí sa stretnutí zúčastnia, aby mali rúško a papierové vreckovky. Nikto s príznakmi ochorenia COVID-19 sa nebude môcť zúčastniť záujmového útvaru.
Vedúci ZÚ podľa pokynov vykoná filter a dezinfekciu. Zároveň zodpovedá za vyzbieranie „Prehlásení o bezinfekčnosti“, ktoré je povinný podpísať zákonný zástupca dieťaťa, pripadne člen ZÚ starší ako 18 rokov. Deťom bude umožnený vstup do CVČ a do miestnosti určenej na ZÚ najskôr 5 minút pred začiatkom stretnutia krúžku. Rodič /zákonný zástupca/ nevstupuje do budovy CVČ ani do iných priestorov, kde sa vykonáva záujmová činnosť. Zo strany CVČ sú dodržiavané všetky potrebné opatrenia a vedúci ZÚ nosia rúško. Na základe opatrení vyhlásených vládou a hlavným hygienikom nebudeme môcť otvoriť všetky krúžky / hlavne športové v telocvičniach ZŠ /. O ich otvorení budú členovia a rodičia včas informovaní.
Ďakujem za pochopenie.
PhDr. Peter Jurga
riaditeľ Centra voľného času
Komenského 752, 02204 Čadca
domcek@cvcca.edu.sk
riaditelcvcca@gmail.com
041/4334179
041/4334180