Voľby do Rady školského zariadenia CVČ (v kategórii rodičia).

Vážení rodičia, v zmysle ustanovení vyhlášky 291/2004 Zb.z. vyhlasujem voľby do Rady školského zariadenia v kategórii rodičia.

Vzhľadom na platné epidemiologickú opatrenia sa uskutočnia on-line formou.

Prosím rodičov, ktorí majú záujem pracovať v Rade školského zariadenia, aby si v termíne do 10.10.2021 podali prihlášku na emailovú adresu riaditelcvcca@gmail.com

Kandidovať môžu rodičia, ktorých dieťa je členom krúžku CVČ Čadca a má uhradený členský poplatok.

V Čadci 4.10 .2021

Mgr. Mária Čamborová riad. CVČ

Rada školského zariadenia CVČ

Poslanie, úlohy a zloženie sú vymedzené v §24 a v §25 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

RŠZ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti z pohľadu problematiky ŠZ.

Školská rada centra voľného času pozostáva z pedagogických a nepedagogických zamestnancov CVČ a poslancov mesta Čadca.