Voľné pracovné miesto – CVČ Čadca –vychovávateľ

Riaditeľstvo Centra voľného času  Komenského 752  022 04 Čadca prijme:

  • vychovávateľ – s nástupom 1.10.2023  Pracovný pomer – na dobu určitú zástup do 31.8.2024

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 15.09.2023 na adresu Centrum voľného času, Komenského 752 Čadca 02204 alebo na email:riaditelcvcca@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Čamborová, 0414334180,0908453108- riad.